Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanovy Klubu důchodců UH

STANOVY

Klubu důchodců Uherské Hradiště, spolek

 

Čl. I

Název, sídlo spolku a IČO

1. Název: Klub důchodců Uherské Hradiště, spolek (dále jen Spolek)__________

2. Sídlo: Kollárova 1243, 686 01 Uherské Hradiště ________________________

3. IČO: 686 85 220 _________________________________________________

 

 

Čl. II

Základní ustanovení

1. Klub důchodců Uherské Hradiště je Spolkem s veřejně prospěšnou činností sdružující členy na základě jejich společného zájmu. Celospolečenským posláním je ochrana práv a oprávněných zájmů důchodců a starších občanů.

2. Spolek je právnickou osobou, která vystupuje svým jménem a nese plnou odpovědnost za svá jednání. Ve své činnosti se řídí těmito stanovami Spolku a obecně platnými právními předpisy.

3. Spolek spolupracuje se státními orgány činnými v oblastech stejného nebo obdobného zaměření.

4. Spolek působí na území města Uherské Hradiště.

Čl. III

Cíle a poslání Spolku

1. Cílem Spolku je rozvíjet kulturní, sportovní a společenský život důchodců

ve městě. Za tímto účelem bude spolek pořádat kulturní, sportovní a společenské akce pro důchodce města.

 

2. Společenské poslání Spolku spočívá dále v tom, že:

- se zasazuje, aby životní úroveň důchodců byla na úrovni širokých vrstev obyvatel republiky,

- působí ke zlepšení sociální a zdravotní péče důchodců,

- v oblasti sociální a zdravotní dává připomínky státním a veřejným orgánům a organizacím.

Čl. IV

Hlavní činnost Spolku

1. Činnost Spolku není prováděna za účelem výdělečné činnosti. Veškeré případné příjmy z činnosti Spolku budou použity výhradně k další činnosti Spolku, včetně správy Spolku.

2. Činnost Spolku se zaměřuje na:

a) pořádaní setkání důchodců,

b) pořádaní jednodenních zájezdů,

c) pořádaní vícedenních rekreačních a poznávacích zájezdů,

d) organizování přednášek a besed,

e) zajišťování návštěv kulturních akcí (divadla, koncerty, výstavy atd.)

f) zajišťování sportovních akcí,

g) propagaci činnosti Spolku,

h) spolupráci s různými organizacemi,

i) spolupráci se sdělovacími prostředky,

j) shromažďování finančních a materiálních prostředků pro zabezpečení a úhradu nákladů na provoz a konání akcí prováděných Spolkem.

 

Čl. V

 

Členství ve Spolku

 

1. Členství ve Spolku je dobrovolné. Členem Spolku se může stát každá fyzická osoba bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti, která souhlasí s náplní a cíli Spolku.

 

2. Členství ve Spolku je individuální. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního zástupce.

 

3. Přihláška ke členství Spolku musí být podána písemně na tiskopise o přijetí do Spolku a odevzdána Výboru. Kdo se uchází o členství ve Spolku zaplatí členský příspěvek. Dnem rozhodnutí Výboru o přijetí do Spolku je den vydání členského průkazu, který je povinen si nový člen Spolku převzít. Členský průkaz je dokladem o členství ve Spolku.

 

4. Členství ve Spolku zaniká vystoupením ze Spolku, úmrtím, vyloučením, nezaplacením členského příspěvku ve dvou po sobě jdoucích letech nebo zánikem Spolku.

- Člen může vystoupit ze Spolku písemným oznámením o vystoupení. Členství končí poslední den kalendářního měsíce, v němž bylo písemné oznámení doručeno do sídla Spolku nebo předáno výboru, anebo dnem uvedeným v písemném oznámení.

- Členství ve Spolku může být zrušeno pro neplacení členských příspěvků po dobu dvou let po sobě jdoucích. O zrušení rozhoduje Výbor Spolku.

- Člen může být Výborem vyloučen na základě činnosti, která porušuje stanovy Spolku, nebo na základě činnosti, která se neslučuje s cíli a posláním Spolku.

 

5. Výbor vede pro Spolek seznam členů, který je neveřejný. Členové výboru a Kontrolní komise se zavazují, že nebudou seznamy používat pro jiné účely než jen pro ty, ke kterým jsou určeny, to je výslovně pro potřeby Klubu důchodců Uherské Hradiště. Spolek v seznamu členů vede tyto údaje: členské číslo, jméno a příjmení, bydliště, datum narození, tel. číslo, e-mail.

Zápis a výmaz v seznamu členů provádí pověřený člen výboru. Zápis se provádí do 30 dnů od vzniku členství. Výmaz člena se provádí do 30 dnů od zániku členství.

Čl. VI

Práva a povinnosti členů

 

1. Člen Spolku má právo:

- podílet se na činnosti Spolku,

- účastnit se jednání Členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,

- volit a být volen do orgánů Spolku (Výboru a Kontrolní komise),

- být pravidelně informován o činnosti Spolku,

- předkládat návrhy, podněty, připomínky a vznášet dotazy na orgány Spolku a obdržet odpověď na svá podání,

- zúčastňovat se akcí pořádaných Spolkem,

- užívat výhod člena Spolku, jsou-li takové výhody vyjednány (slevy na účastnických poplatcích, hromadných akcí apod.),

- posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti Spolku,

- vystoupit ze Spolku.

 

2. Člen Spolku má povinnost:

- dodržovat stanovy Spolku a plnit usnesení orgánů Spolku,

- platit stanovené členské příspěvky za kalendářní rok ve výši určené Členskou schůzí,

- zachovávat a chránit dobré jméno Spolku a dbát na jeho dobrou pověst,

- hájit zájmy Spolku a nečinit žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy Spolku,

- aktivně přispívat ke zlepšení práce Spolku.

 

Čl. VII

Orgány Spolku

 

1. Orgány Spolku jsou:

 

- Členská schůze

- Výbor

- Kontrolní komise

 

Členská schůze Spolku je tvořena shromážděním všech členů Spolku, ostatní orgány jsou volené.

Funkční období volených orgánů je tři roky. Opakovaná volba členů volených orgánů je možná.

 

Člen voleného orgánu, který přijal volenou funkci se zavazuje, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou a potřebnými znalostmi a pečlivostí. Člen voleného orgánu se nemůže zbavit odpovědnosti za nedostatky tím, že svými znalostmi na výkon funkce nestačí.

 

Členství ve volených orgánech Spolku zaniká (kromě smrti člena voleného orgánu) uplynutím funkčního období, nebo odvoláním voleného orgánu členskou schůzí pro hrubé porušení jeho povinností.

 

Členové volených orgánů Spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy svého orgánu do nejbližšího zasedání Členské schůze.

 

Člen ve voleném orgánu může ze své funkce také odstoupit písemným prohlášením o odstoupení doručeným tomu orgánu, jehož je členem nebo na adresu Spolku. Funkce odstoupivšího člena voleného orgánu zaniká uplynutím dvou měsíců po doručení prohlášení o odstoupení.

 

Rozhodnutí orgánů Spolku mají formu usnesení.

 

2. Členská schůze.

 

Členská schůze je nejvyšším orgánem Spolku. Členskou schůzi svolává předseda výboru Spolku nejméně jednou ročně.

 

O datu konání Členské schůze musí být členové Spolku informováni nejméně 30 dnů předem formou písemné pozvánky umístěné na hlavní nástěnce, pozvánka může být rovněž vyvěšena na www: https://kduh.estranky.cz/, nebo zaslána e-mailem na kontaktní adresu člena Spolku. Pozvánka musí obsahovat místo konání, datum, čas zahájení, program Členské schůze, podpis a datum vyhotovení pozvánky.

Členskou schůzi řídí některý člen Výboru, zpravidla předseda.

 

Členská schůze rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se Spolku, do její působností patří:

· schvalovat a měnit stanovy Spolku,

· volit a odvolávat členy orgánů Spolku

· schvalovat zprávu o činnosti Výboru a Kontrolní komise za uplynulé období,

· stanovit výši členských příspěvků,

· schvalovat plán akcí a činnosti na další rok,

· schvalovat účetní uzávěrky a rozpočet na další rok,

· rozhodovat o přeměně Spolku,

· rozhodovat o zrušení Spolku a jmenovat likvidátora Spolku,

· jiné záležitosti, které si k rozhodnutí vyhradí.

 

Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů mají stejnou hodnotu.

 

Členská schůze je usnášeníschopná, pokud se sejde nadpoloviční většina všech členů Spolku. Ke schválení usnesení je třeba většina hlasů přítomných členů.

Nesejde-li se do 30 minut po stanoveném začátku schůze potřebný počet členů a schůze není usnášeníschopná, prohlásí řídící schůzi za ukončenou. Výbor je pak povinen do 15 dnů svolat náhradní členskou schůzi. Náhradní členská schůze se musí konat do 4 týdnů ode dne, kdy byla ukončena původní členská schůze. Náhradní členská schůze je v tomto případě usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů a přijímá usnesení nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.

 

Na žádost nejméně jedné třetiny členů Spolku musí být svolána mimořádná Členská schůze. Výbor je povinen svolat mimořádnou Členskou schůzi nejpozději do 15 dní ode dne doručení žádosti, která musí obsahovat uvedení důvodu a program mimořádné členské schůze, a to tak, aby se konala nejpozději do 4 týdnů od doručení žádosti. Nesvolá-li výbor Spolku zasedání mimořádné Členské schůze, může ten, kdo žádost podal, svolat zasedání členské schůze na náklady Spolku sám.

 

 

Výbor provede vyhotovení zápisu z Členské schůze do 30 dní od jejího skončení. Zápis musí obsahovat datum, hodinu a místo konání, kdo schůzi svolal, kdo ji předsedal, přijetá usnesení, výsledky hlasování, námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování. Zápis podepisuje předsedající spolu se zvoleným zapisovatelem, popřípadě ověřovatelem zápisu. Přílohu zápisu tvoří prezenční listina, pozvánka a podklady, které byly předloženy k projednávání jednotlivých bodů.

 

 

3. Výbor.

Výbor je statutárním orgánem Spolku a řídí jeho činnost mezi Členskými schůzemi. Výbor má 5 členů. Výbor volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. Výbor svolává předseda, popřípadě místopředseda podle potřeby. Hlasy všech členů mají stejnou váhu.

Výbor předkládá zprávu o své činnosti za uplynulé období na Členské schůzi, které se zodpovídá.

Schůze Výboru se mohou účastnit i členové Kontrolní komise s hlasem poradním.

 

Výbor je usnášení schopný je-li přítomná nadpoloviční většina jeho členů.

K přijetí usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.

 

Požádá-li člen Výboru o to, musí být do zápisu výslovně uveden jeho nesouhlas s přijatým usnesením, důvody jeho nesouhlasu, nebo jeho rozdílný názor.

 

Rozhodování Výboru i mimo schůzi v písemné formě nebo s využitím technických prostředků (per rollam) je možné pouze v případě, že s tím souhlasí všichni členové Výboru.

 

Z jednání Výboru se pořizuje zápis.

 

Do působnosti Výboru Spolku dále patří rozhodování ve všech záležitostech, pokud nejsou stanovami určeny do pravomoci Členské schůze.

 

Do výlučné kompetence výboru náleží přijímání nových členů spolku, vedení seznamu členů Spolku, zveřejňování schválené účetní závěrky jejím založením do sbírky listin veřejného rejstříku.

 

4. Předseda a místopředseda

Předseda a místopředseda jsou povinni jednat jménem Spolku v souladu s usneseními Členské schůze, Výboru a Kontrolní komise.

 

5. Kontrolní komise.

Kontrolní komise je tříčlenná. Je volena na Členské schůzi na návrh Výboru. Kontrolní komise si ze svého středu volí předsedu.

 

Kontrolní komise kontroluje činnost Spolku a plnění usnesení Členské schůze a připravuje kontrolní zprávy, které předkládá Členské schůzi.

Kontrolní komise provádí dohled a kontrolu nad hospodařením Spolku, kontroluje účetní doklady a finanční prostředky nejméně 4x do roka. Výsledky kontroly předkládá Výboru a Členské schůzi.

Kontrolní komise může nahlížet do všech dokladů Spolku a požadovat od Výboru vysvětlení k jednotlivým záležitostem. Vyžadují-li to zájmy Spolku, navrhuje kontrolní komise potřebná opatření

Kontrolní komise do jednoho měsíce od sestavení účetní závěrky každého roku předloží Členské schůzi k odsouhlasení a následnému zveřejnění zprávu o hospodaření za uplynulý kalendářní rok.

 

Zasedání kontrolní komise jsou neveřejná.

 

Členství v kontrolním orgánu není slučitelné s členstvím ve výboru.

 

Čl. VIII

Způsob jednání

 

Za Spolek jedná navenek předseda Výboru, v jeho nepřítomnosti místopředseda Výboru.

 

Za spolek činí právní jednání a podepisuje samostatně předseda Výboru nebo místopředseda Výboru spolu s dalším členem Výboru.

 

Čl. IX

Hospodaření Spolku

 

1. Příjmy Spolku tvoří členské příspěvky, dary, příspěvky institucí, účelově zaměřené granty, dotace a příjmy z neziskové činnosti v souladu se zaměřením a cíli Spolku.

2. Výdaje jsou zaměřeny na realizaci programu Spolku a jeho cílů.

3. Návrh činnosti a rozpočtu připravuje Výbor a schvaluje Členská schůze.

4. Běžné hospodaření řídí a zodpovídá za ně Výbor a Kontrolní komise.

5. Veškerou finanční agendu Spolku vede účetní (pokladní). Pravidelně informuje Výbor a Kontrolní komisi o stavu financí v bance a v pokladně a předkládá celoroční zprávu o hospodaření na Členské schůzi.

6. Kontrolu hospodaření provádí Kontrolní komise a zprávu předkládá členům na Členské schůzi.

7. Hospodaření Spolku podléhá zákonům a obecně platným finančním předpisům.

Čl. X

Zánik spolku

 

1. Spolek zanikne, rozhodne-li o tom na Členské schůzi tříčtvrtinová většina všech členů Spolku. Součástí hlasování o zániku Spolku je i rozhodnutí o tom, komu připadne majetek Spolku. Příslušný návrh připraví Výbor a Kontrolní komise, přitom se řídí zásadou, že majetek Spolku se nesmí stát majetkem soukromé osoby.

2. Spolek může zaniknout i rozdělením nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí Členské schůze.

3. Rozhodnutím soudu podle příslušných právních předpisů.

 

Čl. XI

Závěrečné ustanovení

 

1. Tyto stanovy jsou závazné pro všechny členy Spolku.

2. Jakékoliv doplňky nebo změny těchto stanov musí schválit Členská schůze.

3. Ve věcech neupravených těmito stanovami se činnost Spolku řídí platnými obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

4. Toto úplné znění stanov je uloženo v sídle Spolku a v klubovně Klubu důchodců Uherské Hradiště.

5. Stanovy Spolku byly schváleny Členskou schůzí dne 23. ledna 2024.

6. Tyto stanovy nabývají platnosti dne 24. ledna 2024.

7. Tyto stanovy jsou uloženy ve sbírce listin u Krajského soudu v Brně.

 

Předseda ----------------------------------

Klubu důchodců Uherské Hradiště